اعضاء هیأت مدیره

جواد خدادی کوچکسرایی
engclub.gh@gmail.com

رئیس

محمد هادی ذاکری خطیر
mhz.x64@gmail.com

خزانه دار

مازیار عبدی
engclub.gh@gmail.com

دبیر

مهناز رجبعلیان
engclub.gh@gmail.com

عضو

امید لطفی عمران
o.lotfiomran@gmail.com

عضو

افشین خداپرست
KHODAPARAST.AF@GMAIL.COM

emam. larimi . pastor building . 404

عضو

حسین آصفی قاسمی

عضو علی البدل

مژگان رضائی

عضو علی البدل

الیاس قنبرنژاد

بازرس علی البدل