صورتجلسات کمیته آموزش و پژوهش

جلسه 1 الی 30

 

صورتجلسات کمیته ورزش رفاه و گردشگری

جلسه 1 الی 20

 

صورتجلسات کمیته گروههای تخصصی و ارتباط با صنعت 

جلسه 1 الی 18

 

صورتجلسات کمیته برنامه بودجه و توسعه

 جلسه 12 الی 26