اساس نامه كانون مهندسين قائم شهر

" اساسنامه موسسه کانون مهندسین رفاه قائم شهر "

مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ25/10/90

 

فصل اول:کلیات

ماده 1- موسسه کانون مهندسین رفاه قائم شهر متشکل از مهندسین رشته های عمران ، معماری ، شهرسازی ، ترافیک ، برق ، مکانیک و نقشه برداری ، که در این اساسنامه به اختصار کانون نامیده می شود، موسسه ایست صنفی ، علمی وفنی که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و وابسته به هیچ حزب و گروهی نمی باشد.

ماده 2-مکان کانون : قائم شهر – میدان طالقانی – خیابان مدرس – جنب ایستگاه راه آهن می باشد.

ماده 3-کانون از تاریخ 31/5/1370 به مدت نامحدود تأسیس می گردد.

 

فصل دوم :اهداف کانون

ماده 4- اهداف کانون به شرح زیر می باشد:

1 – همکاری و راهنمائی های لازم در زمینه خدمات فنی و عمرانی پروژه های بخش خصوصی و عمومی

2- دفاع از حقوق اجتماعی و صنفی و استیفای حقوق اعضاء از طریق مراجع ذیصلاح

3-همکاری با مدیریت شهری در تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری

4– تلاش در جهت تأمین منابع مالی پایدار برای تأمین هزینه های کانون، از طریق اجرای پروژه های عمرانی ، تولیدی و سرمایه گذاری در طرحها و پروژه ها

5- ارتقاء دانش فنی اعضاء از طریق تشکیل موسسات فنی و علمی و ایجاد ارتباط با مراکز صنعتی و علمی و دانشگاهی

5 - حمایت از تشکلها و موسسات خیریه و عام المنفعه

6 – ایجاد زمینه های رفاهی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی برای اعضاء

7- ترویج اصول فنی و مقررات ملی ساختمان وضوابط و مقررات شهرسازی و آگاهی عمومی نسبت به آن

8 – تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی

 

فصل سوم : عضویت درکانون

ماده 5- کانون دارای دو نوع عضو رسمی و افتخاری است .

ماده 6- اعضای افتخاری از میان شخصیت های برجسته علمی و فنی و اجرائی، بنا به تصویب هیأت مدیره کانون انتخاب می شوند.

ماده 7- اعضای رسمی باید دارای شرایط زیر باشند:

1 – دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مورد اشاره در ماده یک این اساسنامه و مورد تائید وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری

2 – داشتن اقامت دائم یا فعالیت در شهرستان قائم شهر

3 – پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق مصوبات مجمع عمومی

ماده 8- درهر یک از موارد زیر عضویت خاتمه می یابد:

1 – استعفای کتبی عضو و تائید هیأت مدیره 

2 – پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده

3-سلب هریک از شرایط عضویت موضوع ماده 7

4- فوت عضو

 

فصل چهارم : مقررات مالی

ماده 9 – سرمایه کانون 000/900/120  صدوبیست میلیون ونهصدهزار      ریال ( 1209سهم صدهزارریالی ) می باشد .

تبصره 1- سهام هر عضو رسمی یا هیأت موسس 1 سهم صد هزار ریالی      می باشد .

تبصره 2- سرمایه کانون از طریق ورود اعضای جدید با تصویب مجمع عمومی فوق العاده افزایش می یابد.

ماده 10- نظارت و رسیدگی به امور مالی به عهده اعضاء هیأت مدیره و بازرسان کانون می باشد.

ماده 11- سال مالی کانون ازاول فروردین ماه هرسال تا پایان اسفندماه همان سال بوده وخزانه دارموظف می باشد  وضع حساب ها و تراز نامه سالانه را تا پایان اردیبهشت سال بعد تهیه و به هیأت مدیره ارائه نموده و هیأت مدیره پس از بررسی و تائید ، گزارش مذکور را حداقل 20 روز قبل ازمجمع عمومی به بازرس ارائه می نماید.

ماده 12- در صورت استعفا یا خروج هریک از اعضا ء سهام آنان ، قابل پرداخت نخواهد بود .

تبصره - سهام اعضاء قابل فروش یا انتقال نمی باشد.

 

فصل پنجم : ارکان کانون

ماده 13- ارکان کانون شامل مجمع عمومی ، هیأت مدیره و بازرس می باشد.

الف مجمع عمومی

ماده 14- مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری کانون بوده و عزل و نصب اعضای هیأت مدیره ، اعضای کانون ، هرنوع اصلاح ، تکمیل ، تغییر و یا تصویب اساسنامه ، انحلال کانون ، تعیین خط مشی کلی کانون و تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج دعوت جلسات مجمع عمومی از جمله وظائف خاص مجمع عمومی می باشد و مصوبات مجمع عمومی برای کلیه اعضاء حاضر و غائب لازم الاجرا می باشد.

ماده 15- مجمع عمومی از کلیه اعضاء رسمی کانون تشکیل می شود که بر دو نوع است مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی عادی سالی یکبار در تیرماه برگزار می گردد

در این مجمع گزارش از نحوه عملکرد و تصویب ترازنامه و انتخاب جدید هیأت مدیره ، بازرس و ارائه خط مشی کلی سالیانه کانون مشخص خواهد شد.

تبصره 1- بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع عمومی، اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه مالی از سوی مجمع معتبر نخواهد بود .

تبصره 2- چنانچه هیأت مدیره، مجمع عمومی عادی سالیانه را در موعد مقرر دعوت نکند، بازرس مکلف است رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند .

تبصره 3- هیأت مدیره و همچنین بازرس می تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند . در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود .

این مجمع عمومی با دعوت هیأت مدیره یا درخواست بازرس و یا تقاضای 3/1 اعضای رسمی تشکیل می گردد.

تبصره 4- دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی بوسیله دعوت نامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد .

ماده 16- حد نصاب  رسمیت جلسات مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء می باشد .

تبصره 1- چنانچه نصف بعلاوه یک اعضاء ، عدد صحیح نگردد ، عدد صحیح با تقریب اضافی بعدی ، مورد نظر می باشد .

تبصره 2- چنانچه در جلسه اول حد نصاب مذکور حاصل نگردد ، جلسه دوم حداکثر ظرف مدت 25 روز تشکیل می گردد.

جلسه دوم با حضور هر عده که در جلسه حاضر شوند جز در موارد خاص تبصره 3 همین ماده رسمیت خواهد داشت .

تبصره 3- چنانچه دستور جلسه تغییر یا تکمیل یا اصلاح اساسنامه یا انحلال کانون یا اخراج عضوی باشد در این صورت مجمع با حضور حداقل یک سوم اعضاء اصالتا" یا وکالتا" رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی دو سوم اعضاء حاضر در جلسه به شرح پیش گفته معتبر خواهد بود .

ماده 17- هیأت رئیسه مجمع عمومی مرکب از رئیس و یک منشی و دو ناظر خواهد بود که از بین اعضای داوطلب و رأی اعضای حاضر در مجمع عمومی ، با اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد . از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی ، صورت جلسه ای در دونسخه توسط منشی تدوین و پس از امضای هیأت رئیسه مجمع عمومی ، یک نسخه از صورتجلسه به دبیرخانه کانون و نسخه دیگر به اداره ثبت اسناد شهرستان ارسال می گردد.

ماده 18 – رأی گیری جهت انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس به صورت کتبی و غیر علنی انجام می شود و در سایر موارد به تشخیص هیأت رئیسه مجمع خواهد بود و تصمیمات آن با رأی موافق نصف به اضافه یک عده حاضر در جلسه معتبر می باشد.

تبصره – در مجمع عمومی ای که دستور جلسه ، انتخاب اعضای هیأت مدیره باشد، انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی به صندوق های رأی گیری با رأی مخفی انجام می شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی داشته و دادن رأی به  صورت وکالتی مجازنمی باشد.

ب- هیأت مدیره

ماده 19- کانون دارای هیأت مدیره ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط برای یک دوره دو ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است .

ماده 20 – شرایط انتخاب شوندگان هیأت مدیره:

الف – داشتن حداقل 3 سال عضویت رسمی در کانون تا زمان ثبت نام

ب – داشتن حداقل 7 سال سابقه از تاریخ فارغ التحصیلی  تا زمان ثبت نام در رشته های مندرج در ماده یک اساسنامه

 تبصره-در صورت داشتن مدرک تحصیلی کاردانی مرتبط به ازای هر 5 سال، یکسال تا حداکثر 10 سال و دو سال با احتساب کسر سال از زمان حداقل بند ب کسر خواهد شد.

 

ماده 21- تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره

1 - تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره 9 نفر بوده که از بین رشته های مندرج در ماده یک این اساسنامه به شرح زیر انتخاب می گردند:

-گروه عمران : رشته های عمران – نقشه برداری – ترافیک

-گروه معماری و شهرسازی : رشته های معماری – شهرسازی

-گروه برق

-گروه مکانیک

تبصره1-  اعضای اصلی هیأت مدیره به نسبت تعداد اعضای کانون در هر یک از گروه های ماده 21 این اساسنامه و بر اساس تعداد رسمی اعضاء در آخرین مجمع عمومی ، توسط هیأت اجرائی انتخابات تعیین می گردند.

تبصره2 - هر یک از گروه های 4 گانه فوق ، دارای حداقل یک عضو اصلی در هیأت مدیره می باشند.

2- تعداد اعضاء علی البدل هیأت مدیره 2 نفر بوده که از بین دارندگان بیشترین آراء، بعد از اعضاء اصلی و بدون توجه به رشته تحصیلی انتخاب می گردند.

ماده 22- هیأت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای اصلی خود یک رئیس ، یک نائب رئیس ، یک خزانه دار و یک دبیر برای مدت 2 سال انتخاب می نماید.

تبصره 1- جلسات هیأت مدیره حداقل دوباردرماه تشکیل و با حضور دو سوم اعضاء اصلی رسمیت می یابد . تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره با تأئید اکثریت نسبی کل اعضای اصلی حاضردرجلسه معتبر بوده و توسط دبیر در دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضاء حاضر در جلسه  می رسد.

تبصره 2 - چنانچه هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره چهار جلسه پیاپی و یا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایند ، مستعفی شناخته شده و عضو علی البدل به جای او در جلسات هیأت مدیره به عنوان عضو اصلی شرکت خواهد کرد و مراتب نیز به عضو مستعفی به صورت کتبی اعلام می شود .

تبصره 3 - در صورت فوت ، استعفا ،   یا سلب صلاحیت قانونی هر یک از اعضای هیأت مدیره ، از عضو علی البدل به عنوان عضو اصلی جهت شرکت در جلسات هیأت مدیره دعوت خواهد شد .

تبصره4- هرگاه تعداد اعضای اصلی وعلی البدل هیأت مدیره به دلایل ذکرشده درتبصره3 به کمتراز7 نفربرسد، انتخابات مجدد جهت تکمیل تعداد اعضای هیأت مدیره برگزار می گردد.

تبصره 5 - شرکت اعضای علی البدل و بازرس در جلسات هیأت مدیره بدون حق رای مجاز می باشد.

ماده 23- وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

هیأت مدیره کانون نماینده قانونی کانون در برابر کلیه اشخاص ، اعم از حقیقی ، حقوقی و کلیه مجامع عمومی بوده ودارای اختیارات لازم برای اداره امور کانون و سایر وظایف محوله می باشد که اهم وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است :

1 – اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

2 – برنامه ریزی در راستای اجرا و تحقق اهداف و خط مشی کانون

3 – تهیه و تنظیم تراز نامه مالی و پیشنهاد برنامه وبودجه کانون به مجمع عمومی جهت تصویب

4- تهیه و تنظیم پیشنهادهای لازم در جهت تغییر ، تکمیل و اصلاح اساسنامه و ارائه آن به مجمع عمومی .

5- پیشنهاد اخراج عضو به مجمع عمومی

6-انتخاب اعضای افتخاری کانون براساس ماده 6.

7- استفاده از کارشناسان خبره اعم از مالی ، حقوقی و فنی و .... در راستای اجرای وظایف مربوطه .

8- تهیه و تنظیم آیین نامه اجرایی اساسنامه کانون و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب

9- برنامه ریزی برای رشد و تقویت حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن .

10-برگزاری دوره های آموزشی و سمینارهای تخصصی

11- تلاش در جهت جلب مشارکت اعضاء به منظور توسعه فعالیتهای صنفی و حرفه ای

12- همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان و مشارکت در بررسی طرحهای توسعه شهری

13- تلاش و پیگیری در جهت اجرای صحیح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن .

14- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت صنفی و حرفه ای کانون و اعضاء

15- کمک به ارتقاء کیفیت طرحهای ساختمانی ، عمرانی و شهرسازی در محدوده شهرستان و ارائه گزارش بر حسب درخواست ، شرکت در کمیسیونها و شوراهای تصمیم گیری در مورد اینگونه طرحها و همکاری با سازمانها ، نهادها ، مراجع صدور پروانه ، دستگاههای اجرایی مربوط در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از همکاری اعضای کانون.

16- تهیه و تصویب نظام نامه اداری ، تشکیلاتی ، مالی و داخلی کانون

17- تنظیم امور اداری و مالی کانون طبق مقررات و نظام نامه های مربوطه

18- تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب

19- استخدام و عزل و نصب کارکنان کانون و تعیین سمت و حقوق و دستمزد و پاداش آنها

20- افتتاح حساب بانکی به نام کانون نزد بانکها و برداشت از این حسابها جهت انجام امور کانون و پرداخت هزینه ها و یا انسداد حساب در بانکها

21- تعیین امضاء یا امضاهای مجاز به منظور برداشت از حسابهای بانکی ، امضاء قراردادها ، اسناد و اوراق تعهد آور ، دعوی و صلح و سازش

22- تشکیل کمیته های موردنظرو تعیین وظایف و اختیارات آنها

23- در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز بازرس حسب مورد با تقاضای کتبی بازرس

24- انتشار خبرنامه داخلی و نشریات تخصصی

25- هر نوع وظیفه دیگری که به موجب اساسنامه و آیین نامه اجرایی و سایر مقررات مربوط و یا عرفاً ضروری است و به عهده هیأت مدیره     می باشد.

ماده 24- کلیه مکاتبات کانون با امضاء رئیس هیأت مدیره و در غیاب او توسط نائب رئیس با مهر کانون انجام می شود. مگر آنکه در موارد معین ، هیأت مدیره نحوه خاصی تعیین کرده باشد .

تبصره - کلیه سفته ها ، چکها ، قراردادها و اسناد تعهدآور با دو امضاء که امضاء اول رئیس کانون و در غیاب وی با امضاء نائب رئیس و امضاء دوم توسط خزانه دار و با مهر کانون معتبر خواهد بود.

 

ج- بازرس :

ماده 25 - همزمان با انتخاب اعضای هیأت مدیره ،یک نفر از اعضای کانون به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل به مدت 2 سال انتخاب می گردند.

تبصره- شرایط انتخاب بازرس همانند شرایط انتخاب هیأت مدیره می باشد.

ماده 26 - وظایف و اختیارات بازرس  به شرح زیر می باشد:

1 – اظهار نظر درباره صحت و درستی صورت دارایی ها و صورت حساب دوره عملکرد و ترازنامه ای که هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و تسلیم آن به هیأت مدیره حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی

2 – اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطلاعاتی که هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تنظیم نموده است.

3 – اطمینان از اقدامات و عملکرد هیأت مدیره در حدود اساسنامه و آئین نامه های اجرائی آن و آگاه نمودن مجمع عمومی در صورت عدم رعایت مصوبات مجمع عمومی و انحراف از مفاد اساسنامه و آئین نامه های اجرایی کانون

4- رسیدگی و بازرسی اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به کانون بدون ایجاد وقفه در عملیات جاری

5 - امکان استفاده از نظر کارشناسان در انجام وظایف محوله مشروط به معرفی رسمی و کتبی به هیأت مدیره قبل از هرگونه اقدام

فصل ششم : انحلال کانون

ماده 27- انحلال کانون بر اساس تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد .

ماده 28 - در صورت انحلال کانون مجمع عمومی فوق العاده، هیأت  تصفیه ای مرکب از پنج نفررا تعیین و حدود وظایف و اختیارات هیأت تصفیه را مشخص می نماید.

ماده 29 - این اساسنامه در شش فصل ، 29ماده و 19 تبصره تهیه و تنظیم گردیده و در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/10/90 با اصلاحاتی جایگزین اساسنامه قبلی گردیده است.