پروفایل افشین خداپرست

افشین خداپرست
نام ونام خانوادگی :
افشین خداپرست
نام پدر :
رمضان
میزان تحصیلات :
دکترا
رشته و گرایش تحصیلی :
عمران زلزله

نام ونام خانوادگی : افشین خداپرست

نام پدر : رمضان

شماره شناسنامه :

کد ملی :

تاریخ تولد :

وضعیت تاهل : مجرد

جنسیت : مرد

رشته تحصیلی : عمران

گرایش تحصیلی : زلزله

مقطع تحصیلی: دکترا

آدرس منزل :

شماره منزل :

شماره موبایل : 09127638718

ایمیل :

آدرس محل کار :

شماره محل کار :

شماره فکس :

کد پستی :

شماره عضویت نظام مهندسی :

شماره پروانه :

وضعیت شغلی :

اداره محل فعالیت :

تاریخ ثبت نام : 1392/04/01

پروانه اشتغال به کار

پایه نظارت : پایه 3

پایه طراحی : پایه 3

پایه اجرائی : پایه 3

پایه تفکیک :

سابقه کار

نظارت : 3 تا 5 سال

طراحی : 3 تا 5 سال

اجرا : 3 تا 5 سال

تفکیک :

مقطع رشته گرایش سال اخذ
کارشناسی عمران عمران 1391/04/31
کارشناسی ارشد عمران زلزله
دکترا عمران زلزله
عنوان سمت از سال تا سال
عضو تیم کارشناسی سازمان نظام مهندسی در زلزله 21 آبان 96 کرمانشاه عضو 1396/08/11 1397/01/25
عضو اصلی کمیسیون ایمنی، بهداشیت و محیط زیست سازمان نظام مهندسی مازندران عضو 1395/09/21 1398/09/21
سرپرست پروژههای عمرانی شرکت ساختمانی نشت آب بند مسئول کارگاه 1390/08/11 1395/01/25
مدیر عامل شرکت راه و ساختمان آرپا مدیر عامل 1398/09/25
مدرس دانشگاه های سراسری ، آزاد و غیر انتفاعی مدرس 1392/07/11
مشاور فنی شورای اسلامی شهر قائم شهر دوره پنجم مشاور 1394/09/21
نام سال اخذ
کتاب تحت عنوان " روش های تحلیل خطر زلزله " 1396/01/15
مقاله در ژورنال Journal of Vibroengineering تحت عنوان " Effect of Rotational Rise Buildings with Outrigger and -Components of Strong Ground Motions on behavior of Hig" 1398/02/25
مقاله درکنفرانس بخن الم و مهندسی زلزله )پژوهشگاه بین المللی زلزله وزلزله شناسی : Effects of Scaling Methods at Linear and Nonlinear Response of the Buildings 1395/08/26
مقاله درکنفرانس بخن الم و علوم مهندسی ، دبی 2015 تحت عنوان :Effects of Dynamic Analysis on optimum location of outrigger and belt truss in Tall Building” 1394/06/12
مقاله درکنفرانس بخن الم و مهندسی عمران )سخنرانی (، دانشگاه تهران- ایران 1395 تحت عنوان :"بررسی دینامیکی محل بهینه مهار بازویی و کمربند خرپایی در ساختمان های بلند تحت زلزله های حوزه نزدیک با اثرات جابه جایی ماندگار " 1399/01/15
مقالده در ششدمین کنفدرانس ملدی پدژوهش هدای کداربردی در مهندسدی عمدران، معمداری و شهرسدازی و مددیریت شدهری، دانشدگاه خواجده نصدیرالدین طوسی : بررسییی تییاثیر 5 مولفیه هیای دورانیی زلزلیه بیر پاسین سیاختمان بلنید دارای سی یتب مهاربیازویی و کمربنید خرپایی تحت نگاشت های حوزه نزدیک گ ل" 1399/01/15