اهم مصوبات جلسه 56 هیات مدیره کانون مهندسین قائم شهر – 1402/11/15

1-درخصوص پیگیری چاپ رسید مقرر شد طی یک هفته جمع بندی های لازم جهت جذب اسپانسر انجام شود  و تصمیم نهایی اتخاذ گردد.

2- درخصوص تعیین زمانبندی مجمع عمومی کانون مقرر شد نوبت اول در تاریخ  1402/11/29 روز یکشنبه برگزار شود  و درصورت به حدنصاب نرسیدن نوبت دوم در تاریخ 1402/12/16 روز چهارشنبه برگزار شود.

3- درخصوص نامه کمیته آموزش و پژوهش مبنی بر برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان افزودنی های  نوین بتن با رویکرد استفاده در بتن های پر مقاومت با تدریس دکتر احسان جهانی در تاریخ 9 اسفند 1402 موافقت و مصوب شده است . با جذب اسپانسر مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان موافقت شده است .