خدمات اینترنتی آنلاین

بازدید از نمایشگاه تاسیسات تهران

مدت زمان :1 روز از تاریخ1400/07/30تا تاریخ 1400/07/30

هزینه مهندس عضو : 1,500,000 ریال

هزینه همراه : 2,500,000 ریال

هزینه مهندس غیرعضو : 2,500,000 ریال

هزینه همراه : 2,500,000 ریال

کلاس آموزشی پیمانکاران گاز

مدت زمان :3 روز از تاریخ1400/03/01تا تاریخ 1400/03/31

هزینه مهندس عضو : 3,000,000 ریال

هزینه مهندس غیرعضو : 3,000,000 ریال