اهم مصوبات جلسه ۴۸ هیات مدیره کانون مهندسین قائم شهر – ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

۱-اسامی برندگان درقرعه کشی خوش حسابان کانون
الف) کمک هزینه جهت اعزام به سفر سیاحتی ۰۰۰'۰۰۰'۱۰ ريال معادل یک میلیون تومان (۵ نفر)
مهندسین ۱-مجتبی رمضانی لهمالی ۲-محمود قادری ۳-موسی یوسف زاده ۴-محمد صادق اکبری آهنگری ۵-کیوان کوپایی حاجی
ب ) استخر (۱۰نفر)
مهندسین ۱-معصومه یعقوبی بایعکلایی ۲-امیرافشار علیپور ۳-سمانه رگنی خطیر ۴-علی قادری ۵-عیسی لطفی پور ۶-سهراب میرزائی ۷-سید سجاد اصیالقب ۸-مهدی کریمی کوتنائی ۹-سید صابر حسینی ۱۰-نیما اولادی
ج ) وام بانک رسالت 40 میلیون تومانی (۶ نفر)
مهندسین ۱-فاطمه حبیبی مجاوری ۲-محمدنظری چمازکتی ۳-محمد جعفری چاشمی ۴-غلامحسین سرکاری ۵-قربان مرادی ۶-مهدی حسن پور

۲- نامه کارگروه حقوق مهندسی با موضوع استحکام بنا در جلسه مطرح و قرار شد مکاتبات لازم با نماینده مجلس انجام پذیرد.

۳- فاکتور جشن روز دانش آموز و بزرگداشت روز مازندران ارائه شد و مبلغ ۰۰۰'۰۰۰'۲۱۰ ريال معادل بیست و یک میلیون تومان مورد تصویب قرار گرفت.