مصوبات جلسه هشتم کمیته روابط عمومی 98/03/11

1-    ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات در مورد اهداف کاری کمیته بوسیله دوستان کمیته روابط عمومی

2-    برنامه ریزی برای اهداف کاری کمیته در سال جاری

اسامی حاضرین در جلسه:   مهندسین خدادی- سید حسین هاشمی – شاکری-جمشیدی- صادق اقربائی-رضازاده-حسنی-نعمتی