مصوبات جلسه یازدهم کمیته ورزش و رفاه 97/11/16

درابتدا مسئولین کمیته ضمن خیرمقدم عرض نمودن به اعضای در رابطه با گلگشت یک روزه برف بازی گدوک که در مورخ 19 بهمن برگزار میگردد توضیحاتی را ارائه نمودند زمان حرکت از درب کانون ساعت7 صبح +هزینه ثبت نام 15 هزارتومان+پذیرایی

نامه مسابقات والیبال کانون های استان  به میزبانی کانون بابلسر در جلسه قرائت گردید و کانون قائم شهر یک تیم را جهت شرکت در مسابقات معرفی نمودند.

در مورد مسابقات پینگ پنگ به میزبانی کانون مهندسین بابل توضیحاتی در جلسه ارائه و لیست اولیه شرکت کنندگان ارسال گردید.

 

مسئول پیگیری و اقدام مصوبات

کارگروه گلگشت برنامه ریزی آب گرم لاویج در دستور کار کارگروه گلگشت قرارگرفته شد.

کلیه کارگروه ها گزارش عملکرد کمیته ورزش و رفاه  توسط کارگروه ها تنظیم و در اسرع وقت به دبیر کمیته ارسال

 جهت ارائه به مسئولین کمیته

کلیه کارگروه ها کارگروه ها بودجه پیشنهادی سال 98 را در جلسه آینده کمیته تنظیم و ارائه نمایند.

 

اعضای حاضر در جلسه آقایان و خانم های مهندس:

 1- جوادخدادی 2- الیاس قنبرنژاد 3-وحید ایلکا 4-پیام باوندی 5-شکیبا زارعی 6- میلاد اوصیا لقب  7-مهدی کریمی 8-عباس برزویی 9-فرهاد رزم پوش 10-یاسر قاسمی 11-محمدرضا خدادی 12-لیلا کریمی 13-محمدرضا خدادی