کد انتخاباتی نامزدها:

رشته عمران:                                                                    رشته معماری:
حسین آصفی قاسمی                 کد 101                             مژگان رضایی                        کد 201
وحید ایلکا                                  کد 102                             سامره زارعی قادیکلایی          کد 202
سید محمد حسینی کردخیلی       کد 103                             فریبا ضیایی شیرکلایی            کد 203
افشین خداپرست                       کد 104                             مازیار عبدی ملک کلایی           کد 204
جواد خدادی کوچکسرائی             کد 105                             حسین قنبرنیا                        کد 205
رضا داداشی                              کد 106                             ابراهیم واحدی                       کد 206
دانش ریاضی                             کد 107  
امید لطفی عمران                       کد 108
حسین هادیان کمرودی                کد 109


رشته برق:                                                                     رشته مکانیک:
خدیجه اسمعیلی ولیکچالی          کد 301                            محمد هادی ذاکری                  کد 401
مهناز رجبعلیان                           کد 302                            داریوش نظرزاده                       کد 402
حسن شکوهنده                        کد 303
سینا صابری                              کد 304


بازرسی:
حمید رضایی                           کد 501
ابوالفضل قدمی                        کد 502
الیاس قنبرنژاد                          کد 503