نتایج اولیه انتخابات پانزدهمین دوره هیات مدیره و بازرس کانون مهندسین قائمشهر         97/05/02

رشته عمران:
1-امید لطفی عمران                                385 رای
2-محمد یعقوبی کوچکسرائی                   326 رای
3-آزاده کیانی جویباری                            266 رای
4-حسین آصفی                                    251 رای
5-قربان مرادی قادی                                249 رای

رشته معماری:
1-حمید رضایی قادی                              261 رای

رشته برق:
1-مهناز رجبعلیان                                  329 رای

رشته مکانیک:
1-محمد هادی ذاکری                             344 رای
2-توحید محمدی                                  257 رای

بازرس:
یوسف رضا خادمیان                              183 رای

اعضای علی البدل:
1-مازیار عبدی ملک کلایی                      246 رای
2-جواد خدادی کوچکسرایی                    235 رای

بازرس علی البدل :
مهران اسدیان                                        181 رای

"هیات اجرایی و هیات نظارت انتخابات"