مدارک ثبت نام داوطلبان در انتخابات دوره پانزدهم هیات مدیره و بازرسین کانون مهندسین قائمشهر:

1-کپی شناسنامه

2-کپی کارت ملی

3-کپی برابر اصل مدرک تحصیلی

4-دو قطعه عکس 4*3

5-تکمیل فرم ثبت نام

6-تکمیل فرم خود اظهاری

7-رزومه اجرایی حداکثر در 5 سطر

8-تسویه حساب مالی از حسابدار کانون

 شرایط انتخاب شوندگان هیات مدیره طبق ماده 20 اساسنامه کانون:

 

 

نمونه فرم ثبت نام و فرم خوداظهاری :